Regulamin

Poniżej znajdziesz wszelkie informacje dotyczące warunków świadczenia przez nas usług.

Administratorem Danych Osobowych jest Urszula Szajter prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Instytut Urody Grazia, ul. Puchały 6/6, 40-750 Katowice, tel. 570 401 410.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:
– w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
– w  pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz wypełniania prawnie  usprawiedliwionych celów Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO;
– na podstawie zgody- wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody (art. 6 ust.1 lit. a  RODO).

Dane osobowe będą przechowywane  przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami ewentualnie do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne a także  właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Każda osoba, której dane są przetwarzane  ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania , prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Każda osoba, której dane są przetwarzane  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi usług najlepiej dopasowanych do jego potrzeb i oczekiwań.

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA REGULAMINU

 1. Poniższy regulamin dotyczy Instytut Urody GRAZIA z siedzibą przy ul. Puchały 6/6, 40-750 Katowice.
 2. Osoby korzystające z usług salonu są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem przed rozpoczęciem zabiegu.
 3. Salon oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, a także pakiety kosmetyczne, vouchery oraz wiele innych usług.
 4. Zamówienie usługi w Instytucie jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Instytut oraz, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 5. Ewentualne wnioski, skargi lub zażalenia należy kierować na adres: info@grazia-bazantowo.pl
 6. Godziny otwarcia Instytutu Urody GRAZIA:
  • poniedziałek: 11-21
  • wtorek: 8-21
  • środa: 8-21
  • czwartek: 8-21
  • piątek: 8-21
  • sobota: 8-14
 7. Cennik za usługi świadczone przez Salon podany jest na stronie internetowej: www.grazia-bazantowo.pl. Salon zastrzega możliwość zmiany cen, o czym Klient zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do usługi.
 8. Za przedmioty pozostawione na terenie Instytutu Urody GRAZIA nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Na terenie Instytutu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 10. Udostępnianie danych przez Klienta na formularzach, ankietach czy kartach Klienta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez Instytut Urody GRAZIA zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015 r. poz. 1309 ze zm.).
 11. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ZABIEGU

 1. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik może przeprowadzić z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po-zabiegowych.
 2. Wykonanie zabiegu przy użyciu Laseru Ellipse Multi Flex+, zabiegi z użyciem kwasów i wszelkich innych metod złuszczania naskórka wymaga pisemnej zgody Klienta.
 3. Przystępując do zabiegu Klient automatycznie oświadcza, iż:
  1. Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu;
  2. Wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał;
  3. Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania.
  4. Został poinformowany o charakterystyce zabiegów wybranych zabiegów, zrozumiał, że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów.
 4. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię.
 5. Klienci przez rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika salonu o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia kosmetycznego.
  1. Klienci są zobowiązani do poinformowania o:
   • chorobach układu krwionośnego,
   • chorobach układu limfatycznego,
   • chorobach układu neurologicznego
   • chorobach skóry,
   • chorobach układu kostnego,

   w szczególności o:

   • chorobach nowotworowych,
   • używaniu rozrusznika serca,
   • stanach zapalnych w fazie ostrej,
   • przebytej żółtaczce,
   • zarażeniu wirusem HIV lub innym wirusem,
   • ciąży lub okresie połogowym,
   • posiadanych protezach,
   • posiadanych metalowych implantach na ciele,
  2. Zatajenie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie.
 6. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.
 7. Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.
 8. W przypadku wystąpienia powikłań lub niepożądanych efektów po zabiegu Klient powinien osobiście, bądź drogą mailową powiadomić Salon w przeciągu doby po wykonanym zabiegu.
 9. Reklamacje prosimy zgłaszać osobiście, tudzież telefonicznie dołączając zdjęcie wysłane w formie SMS, bądź mailowo.
  1. Reklamacja manicure typu żel:
   przysługuje w terminie 5 dni od dnia wykonania usługi. Okres reperacji i rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć w sytuacji, kiedy personel Instytutu nie będzie miał wolnego terminu na przyjęcie Klienta.
  2. Reparacja manicure typu hybryda:
   przysługuje w terminie 3 dni od wykonania usługi. Jednakże jeśli okaże się, że w tym terminie nie jest możliwe wykonanie naprawy termin ten ulega wydłużeniu.
 10. 10. Personel Instytutu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

III. PAKIETY ZABIEGOWE I VOUCHERY

 1. Instytut Urody GRAZIA oferuje wykupienie pakietów na zabiegi.
 2. Pakiety są imienne.
 3. Po wykupieniu pakietu nie ma możliwości zwrócenia go.
 4. W przypadku gdy okaże się, że inne zabiegi, niż te wykupione w pakiecie, będą bardziej odpowiadały Klientowi, istnieje możliwość zamiany.
 5. W przypadku, gdy w wyniku zamiany okaże się, że nowa usługa jest droższa Klient zobowiązany jest do dopłacenia różnicy.
 6. W przypadku, gdy w wyniku zamiany okaże się, że nowa usługa jest tańsza, Salon nie zwróci różnicy wynikającej z wymiany zabiegu.
 7. Pakiet jest ważny 6 miesięcy od dnia zakupienia.
 8. Voucher jest ważny 3 miesiące od dnia zakupienia.

IV. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

 1. Instytut Urody GRAZIA oferuje swoim Klientom posiadanie Karty Stałego Klienta w części manicure/pedicure. Na Kartach Stałego Klienta Klient zbiera pieczątki i po zebraniu określonej ich liczby otrzymuje zniżki na zabiegi.
 2. Karty Stałego Klienta są imienne i nie można ich udostępniać osobom trzecim.
 3. Pieczątki nie można zamieniać na gotówkę oraz produkty detaliczne.
 4. Promocje nie łączą się z programem lojalnościowym.
 5. Klient zobowiązany jest okazać Kartę Stałego Klienta personelowi Instytutu Urody GRAZIA, jeśli zdecyduje się wykorzystać zebrane przez siebie pieczątki.
 6. Karta Stałego Klienta Manicure:
  • za każdą usługę manicure równą, lub wyższą kwocie 70 zł Klient otrzymuje 1 pieczątkę;
  • 5 pieczątka upoważnia do rabatu 5% na wybrany zabieg manicure;
  • 10 pieczątka upoważnia do rabatu 10% na wybrany zabieg manicure;
  • 15 pieczątka upoważnia do rabatu 15% na wybrany zabieg manicure;
  • za usługę poniżej 70 zł Klient otrzymuje ½ pieczątki.
 7. Karta Stałego Klienta Pedicure:
  • za każdą usługę pedicure Klient otrzyma 1 pieczątkę;
  • 5 pieczątka upoważnia do rabatu 5% na wybrany zabieg pedicure;
  • 10 pieczątka upoważnia do rabatu 10% na wybrany zabieg pedicure;

Lokalizacja i godziny otwarcia

Instytut Urody Grazia

ul. Puchały 6/6
40-668 Katowice

Poniedziałek
11:00 - 21:00
Wtorek - Piątek
8:00 - 21:00
Sobota
8:00 - 14:00
Niedziela
Nieczynne

608 068 277
Pielęgnacja dłoni i stóp
570 401 410
Kosmetyka twarzy i ciała
info@grazia-bazantowo.pl
Masz pytania? Napisz do nas!